Officials

Shri Vinod Kumar Dwivedi
Section Officer,
vdwivedi52@gmail.com
95553 29118
Shri Ramesh Chandra
Assistant
rameshchandra.010167@gmail.com
99357 49893
Shri Vijay Kumar Mishra
UDC
vijaymishra30965@gmail.com
99360 87684
Miss Shalu Kumari
LDC
kumarishalu8630755722@gmail.com
90273 49392

Other Staffs

Shri Pawan Soni
staff car driver
1pawansoni@gmail.com
Shri Maiyadin Bhartiya
MTS
9519178856
Shri Arjun Kumar Mandal
MTS
9616637997
Shri Nand Kumar
MTS
nandkumarrsks@gmail.com
94527 91102
Shri Dvarika Prasad Kushwaha
MTS
dpkushwah1@gmail.com
77059 91264
Shri Rambhavan
Gardener
9807087412
Shri Akhilesh Mishra
MTS
9621147922
Shri Anand Kumar
Cleaner
7392081615